Thứ Tư, 6 tháng 4, 2011

Cách sử dụng giới từ trong tiếng anh

Cách sử dụng giới từ • During = trong suốt (hoạt động diễn ra liên tục)

 • From = từ >< to = đến
  From ... to ...= từ ... đến... (dùng cho thời gian và nơi chốn)
  From time to time = đôi khi, thỉnh thoảng

 • Out of=ra khỏi>< up to date = mới, cập nhật
  Out of work = thất nghiệp, mất việc
  Out of the question = không thể
  Out of order = hỏng, không hoạt động

 • By:động từ chỉ chuyển động + by = đi ngang qua (walk by the library) động từ tĩnh + by = ở gần (your books are by the window) by + thời gian cụ thể = trước lúc, cho đến lúc (hành động cho đến lúc đó phải xảy ra)
  by + phương tiện giao thông = đi bằng
  by then = cho đến lúc đó (dùng cho cả QK và TL)
  by way of= theo đường... = via
  by the way = một cách tình cờ, ngẫu nhiên
  by the way = by the by = nhân đây, nhân tiện
  by far + so sánh (thường là so sánh bậc nhất)=>dùng để nhấn mạnh
  by accident = by mistake = tình cờ, ngẫu nhiên >< on purose • In = bên trong
  In + month/year
  In time for = In good time for = Đúng giờ (thường kịp làm gì, hơi sớm hơn giờ đã định một chút)
  In the street = dưới lòng đường
  In the morning/ afternoon/ evening
  In the past/future = trước kia, trong quá khứ/ trong tương lai
  In future = from now on = từ nay trở đi
  In the begining/ end = at first/ last = thoạt đầu/ rốt cuộc
  In the way = đỗ ngang lối, chắn lối
  Once in a while = đôi khi, thỉnh thoảng
  In no time at all = trong nháy mắt, một thoáng
  In the mean time = meanwhile = cùng lúc
  In the middle of (địa điểm)= ở giữa
  In the army/ airforce/ navy
  In + the + STT + row = hàng thứ...
  In the event that = trong trường hợp mà
  In case = để phòng khi, ngộ nhỡ
  Get/ be in touch/ contact with Sb = liên lạc, tiếp xúc với ai

 • On = trên bề mặt:
  On + thứ trong tuần/ ngày trong tháng
  On + a/the + phương tiện giao thông = trên chuyến/ đã lên chuyến...
  On + phố = địa chỉ... (như B.E : in + phố)
  On the + STT + floor = ở tầng thứ...
  On time = vừa đúng giờ (bất chấp điều kiện bên ngoài, nghĩa mạnh hơn in time)
  On the corner of = ở góc phố (giữa hai phố)
  Chú ý:
  In the corner = ở góc trong
  At the corner = ở góc ngoài/ tại góc phố
  On the sidewalk = pavement = trên vỉa hè
  Chú ý:
  On the pavement (A.E.)= trên mặt đường nhựa
  (Don’t brake quickly on the pavement or you can slice into another car)
  On the way to: trên đường đến >< on the way back to: trên đường trở về
  On the right/left
  On T.V./ on the radio
  On the phone/ telephone = gọi điện thoại, nói chuyện điện thoại
  On the phone = nhà có mắc điện thoại (Are you on the phone?)
  On the whole= nói chung, về đại thể
  On the other hand = tuy nhiên= however
  Chú ý:
  On the one hand = một mặt thì
  on the other hand = mặt khác thì
  (On the one hand, we must learn the basic grammar, and on the other hand, we must combine it with listening comprehension)
  on sale = for sale = có bán, để bán
  on sale (A.E.)= bán hạ giá = at a discount (B.E)
  on foot = đi bộ

 • At = ở tại
  At + số nhà
  At + thời gian cụ thể
  At home/ school/ work
  At night/noon (A.E : at noon = at twelve = giữa trưa (she was invited to the party at noon, but she was 15 minutes late))
  At least = chí ít, tối thiểu >< at most = tối đa
  At once =ngay lập tức
  At present/ the moment = now
  Chú ý: 2 thành ngữ trên tương đương với presently nhưng presently se khác nhau về nghĩa nếu nó đứng ở các vị trí khác nhau trong câu:
  Sentence + presently (= soon): ngay tức thì ( She will be here presently/soon)
  Presently + sentence (= Afterward/ and then) : ngay sau đó (Presently, I heard her leave the room)
  S + to be + presently + Ving = at present/ at the moment ( He is presently working toward his Ph.D. degree)
  At times = đôi khi, thỉnh thoảng
  At first = thoạt đầu >< at last = cuối cùng
  At the beginning of / at the end of... = ở đầu/ ở cuối (dùng cho thời gian và địa điểm).
  At + tên các ngày lễ : at Christmas, at Thanks Giving...
  Nhưng on + tên các ngày lễ + day = on Christmas day ...
  Trong dạng informal E., on trước các thứ trong tuần đôi khi bị lược bỏ: She is going to see her boss (on) Sun. morning.
  At/in/on thường được không dùng trong các thành ngữ chỉ thời gian khi có mặt: next, last, this, that, one, any, each, every, some, all
  At + địa điểm : at the center of the building
  At + những địa điểm lớn (khi xem nó như một nơi trung chuyển hoặc gặp gỡ): The plane stopped 1 hour at Washington D.C. before continuing on to Atlanta.
  At + tên các toà nhà lớn (khi xem như 1 hành động sẽ xảy ra ở đó chứ không đề cập đến toà nhà) : There is a good movie at the Center Theater.
  At + tên riêng các tổ chức: She works at Legal & General Insurence.
  At + tên riêng nơi các trường sở hoặc khu vực đại học: She is studying at the London school of Economics.
  At + tên các hoạt động qui tụ thành nhóm: at a party/ lecture...

 • Một số các thành ngữ dùng với giới từ
  On the beach: trên bờ biển
  Along the beach: dọc theo bờ biển
  In place of = Instead of: thay cho, thay vì.
  For the most part: chính là, chủ yếu là = mainly.
  In hope of + V-ing = Hoping to + V = Hoping that + sentence = với hi vọng là.
  off and on: dai dẳng, tái hồi
  all of a sudden= suddenly = bỗng nhiên
  for good = forever: vĩnh viễn, mãi mãi.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét